Preskoči na sadržaj

Dokumenti

Dokumenti#

Ovaj dio WebZNRa služi za izradu raznih oblika dokumenata poput: - ZOS - zapisnik o osposobljavanju za rad na siguran način - ZOOP - zapisnik o osposobljavanju ovlaštenika, povjerenika, poslodavca - Uvjerenja o osposobljavanju/edukaciji/provedenoj vježbi, npr preventivnih mjera zaštite od požara, prvoj pomoći i sl - Zapisnici o obavljenim ispitivanjima: - radne opreme (viličari, kotlovnice, dizalice, građevinski strojevi, ručni alati) - radnog okoliša (fizikalnih, kemijskih, bioloških štetnosti) - električnih instalacija - panik rasvjete - ventilacije - građevinskih dizalica - gromobrana (zaštite od djelovanja munje na građevinama) - vatrodojava - Radni nalog - Ugovor o obavljanju poslova zaštite na radu i provođenje nadzora - Checkliste - Near-miss reporti - prijava potencijalno opasne situacije - Odobrenje za izvođenje radova

Iako je pomoću dokumenata moguće izraditi cijelokupnu procjenu rizika, preporučamo vam da za to koristite dio WebZNRa namijenjen baš za to jer tamo ima dodatnih alata baš za tu specifičnu namjenu.